top of page

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้เป็นเจ้าของ JORDY PHOTO เว็บไซต์ https://www.jordyphoto.com/ และเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการหรือเยี่ยมชมเนื้อหาที่แสดงบนสื่อของบริษัทฯ (เรียกรวมกันว่า “บริการ”) ขอขอบคุณผู้ใช้บริการและผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่บริษัทฯ เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลและรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณได้ส่งมอบให้บริษัทฯ หรือที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบาย”) เพื่ออธิบายให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ผู้เป็นสมาชิกกับบริษัทฯ และผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้การดูแลและรับผิดชอบของบริษัทฯ (เรียกรวมกันว่า “คุณ”) ทราบในรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (“การประมวลผลข้อมูล”) ของคุณเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรอง


อธิบายรูปแบบธุรกิจของบริษัท
JORDY PHOTO

ธุรกิจของเราเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ : ลักษณะธุรกิจของฉันคล้ายกับกิจการเจ้าของคนเดียว เพียงแต่มีผู้ร่วมธุรกิจตั้งแต่ 2 คน มีสิทธิ์ในการตัดสินใจ ผลจากกำไร และการขาดทุนเท่าๆ กันซึ่งห้างหุ้นส่วนสามัญจะต่างกับห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลตรงกันที่ไม่ได้จดทะเบียน ทำให้มีสถานะเป็นคณะบุคคลนั่นเอง
 

 

สิ่งที่เราทำ บริการถ่ายภาพ: ธุรกิจช่างภาพเราให้บริการถ่ายภาพในหลากหลายประเภท เช่น ภาพแต่งงาน ภาพสินค้า ภาพบุคคล ภาพสัตว์เลี้ยง ภาพกิจกรรม และอื่น ๆ โดยให้บริการในสถานที่หรืออาจให้บริการในสตูดิโอ มีการตกแต่งภาพเพื่อเสริมสวยหรือปรับแต่งภาพให้ดูดีที่สุด โดยใช้โปรแกรมตกแต่งภาพหรือการใช้ฝีมือของช่างภาพ โดยลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการของเราได้ในราคาถูกที่สุด
 

 

ลูกค้าของธุรกิจ : กลุ่มลูกค้าที่เราต้องการให้บริการถ่ายภาพ คือกลุ่มลูกค้าที่ต้องการหรือกำลังมองหาช่างถ่ายภาพที่มีคุณภาพดี และ ราคาถูก


ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

เมื่อท่านได้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำการใช้บริการบนเว็บไซต์ หรือเมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเราในช่องทางอื่น เราจะทำการจัดเก็บเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • ชื่อ-สกุล

 • ที่อยู่การจัดส่ง

 • อีเมลแอดเดรส

 • หมายเลขติดต่อ

 • ข้อมูลการชำระเงิน

กรุณาให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นความจริงแก่ทางบริษัทหรือตัวแทนบริษัทที่ได้รับอนุญาต หากข้อมูลของท่านมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาแก้ไขข้อมูลของท่านให้ตรงกับข้อมูลปัจจุบันที่ท่านใช้อยู่ ทางเราขอสงวนวสิทธิ์ในการร้องขอเอกสารใด ๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ JORDY PHOTO จะจัดเก็บเฉพาะข้อมูลที่ท่านให้ด้วยความสมัครใจเท่านั้น ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับทางบริษัท หรือ เลือกที่จะไม่อนุญาติให้ทางบริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไปแล้ว อย่างไรก็ตามทางบริษัทอาจไม่สามารถให้บริการท่านได้อย่างเต็มที่เหมือนดังเดิม ท่านสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลของท่านได้ทุกเมื่อ หากท่านให้ข้อมูลของบุคคลอื่น ทางบริษัทถือว่าท่านได้รับอนุญาติจากจากบุคคลนั้นๆแล้วก่อนที่จะให้ข้อมูลเหล่านั้นกับทางบริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่ได้อนุญาติจากเจ้าของที่แท้จริงของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ โดยเราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเมื่อ:

 • เมื่อท่านได้เข้าถึง และ/หรือ ใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา หรือลงทะเบียนรับข่าวสารบนเว็บไซต์

 • เมื่อท่านส่งแบบฟอร์ม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แบบฟอร์มการสมัครหรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ไม่ว่าจะแบบออนไลน์หรือแบบฟอร์มเป็นเอกสาร

 • เมื่อท่านทำข้อตกลงใดๆ หรือให้เอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อระหว่างคุณกับเรา หรือเมื่อท่านใช้บริการของเรา

 • เมื่อท่านติดต่อกับเรา เช่น ผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย แฟกซ์ การประชุม แพลตฟอร์มสื่อทางสังคม และอีเมล

 • เมื่อท่านใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือติดต่อกับเราผ่านไซต์หรือใช้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้ผ่านคุกกี้ ซึ่งเราอาจปรับใช้เมื่อท่านเข้าถึงเว็บไซต์

 • เมื่อท่านดำเนินธุรกรรมผ่านบริการของเรา

 • เมื่อท่านให้ความคิดเห็นหรือคำร้องเรียนบนเว็บไซต์ และ/หรือ แก่เรา

 • เมื่อท่านลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายซึ่งรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับหุ้นส่วนและ/หรือบริษัทในกลุ่มของเรา

 • เมื่อท่านใช้หรือร้องขอจะใช้บริการที่จัดไว้ให้โดยผู้ให้บริการภายนอกของเราบนไซต์ เช่น การชำระเงิน บริการการขนส่ง เป็นต้น

 • เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์ของหุ้นส่วนหรือบริษัทในกลุ่มของเรา

 • เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบุคคลภายนอกที่ใช้ และ/หรือ เกี่ยวข้องกับบริการของเรา

 • เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เราด้วยเหตุผลใดก็ตาม

bottom of page